Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση
 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

GS1 και Ιχνηλασιμότητα

                                                                     

Τι είναι το GS1

GS1 γραμμωτός κώδικας

GS1 Μονάδες εμπορίας

GS1 Μονάδες logistics

GS1 Θέσεις

 

Επιστροφή

Τι είναι το GS1

Το Σύστημα GS1 είναι ένα σύνολο προτύπων, που διευκολύνει τις επιχειρησιακές συναλλαγές και τις διαδικασίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους και αύξηση της προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες. Καλύπτει:

 
  • Την κωδικοποίηση ειδών (προϊόντα και υπηρεσίες, μονάδες μεταφοράς, θέσεις κλπ.).

  • Την απεικόνιση συμπληρωματικών πληροφοριών (αριθμός παρτίδας, ημερομηνίες, διαστάσεις κλπ.).

  • Τις συμβολογίες barcode για την απεικόνιση πληροφοριών, οι οποίες αναγνωρίζονται από ηλεκτρονικές συσκευές οπτικής σάρωσης - scanners.

  • Τα μηνύματα για συναλλαγές EDI (Πρότυπο EANCOM®).

 

GS1 γραμμωτός κώδικας

Ο γραμμωτός κώδικας (barcode) είναι ένα σύγχρονο εργαλείο για την ακριβή και γρήγορη εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αντικαθιστούν την παραδοσιακή πληκτρολόγηση η οποία συνήθως οδηγεί σε λάθη και καθυστερήσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η πιθανότητα λάθους πληκτρολόγησης είναι 1 προς 300 ενώ η πιθανότητα λάθους ανάγνωσης ενός σωστά εκτυπωμένου γραμμωτού κώδικα είναι περίπου 1 ανά 3.000.000 αναγνώσεις.

Τα barcodes αποτελούν κλάδο του γενικότερου τομέα τεχνολογιών Αυτόματης Συλλογής Δεδομένων (Automatic Data Capture Technologies). Είναι τυποποιημένα σύμβολα, ένα είδος αλφαβήτου, που απεικονίζουν με συνδυασμούς από γραμμές διαφορετικού πλάτους και "είδους" ("σκοτεινές" και "φωτεινές"), μια συγκεκριμένη πληροφορία (π.χ. τον κωδικό ενός προϊόντος)· "διαβάζονται" δε από μηχανήματα ηλεκτρονικής οπτικής ανάγνωσης (scanners).

Περνώντας ο scanner πάνω από μία μπάρα, καταλαβαίνει το είδος της (φωτεινή ή σκοτεινή) καθώς και το πλάτος της. M' αυτόν τον τρόπο αποκωδικοποιείται το σύμβολο και μεταφέρεται στον H/Y η «πληροφορία» η οποία περιέχεται μέσα στο barcode. O H/Y με τη σειρά του χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, ανατρέχει στη βάση δεδομένων του όπου και βρίσκονται όλες οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο κωδικό. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή και απροβλημάτιστη διακίνηση και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών.

 

GS1 Μονάδες εμπορίας

Οι μονάδες εμπορίας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως καταναλωτικές μονάδες ή μονάδες αποστολής. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει σχέση με το αν οι εν λόγω μονάδες αποτελούν αντικείμενο εμπορίας business to consumer ή business to business αντίστοιχα, συνεπώς εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο διακινείται η μονάδα (σημείο Λιανικής Πώλησης ή Χονδρικής αντίστοιχα).

Η επιλογή του κατάλληλου συμβόλου για τη σήμανση μιας μονάδας εμπορίας εξαρτάται αφ' ενός μεν από το αν η εν λόγω μονάδα είναι Καταναλωτική ή Αποστολής, αφ' ετέρου δε από το υλικό της συσκευασίας αλλά και το μέγεθος της Μονάδας. Γενικά για τη σήμανση των καταναλωτικών μονάδων χρησιμοποιούνται τα σύμβολα EAN-13, UPC-A και αν η μονάδα έχει μικρές διαστάσεις τα σύμβολα EAN-8 και UPC-E.

Για τη σήμανση των Μονάδων Αποστολής χρησιμοποιείται η συμβολογία ITF-14 αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η συμβολογία GS1-128.

 

GS1 Μονάδες logistics

Τα πλεονεκτήματα της κωδικοποίησης GS1-128 αξιοποιούνται πλήρως με την υιοθέτηση της πρότυπης ετικέτας Logistics GS1, η οποία χρησιμοποιείται για τη σήμανση των μονάδων Logistics παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα αφ' ενός μεν να αναγράφουν πληροφορίες σε μια μορφή που πληροί τις απαιτήσεις τους, αφ' ετέρου δε οι πληροφορίες αυτές να παρουσιάζονται σε μορφή αναγνώσιμη τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα μηχανήματα οπτικής ανάγνωσης.

Από όλες τις πληροφορίες που μπορεί να περιέχονται στην ετικέτα, η μόνη που είναι υποχρεωτική, ως ελάχιστη μορφή πληροφόρησης είναι ο κωδικός SSCC.

 

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε τυποποιημένη μορφή που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση και ερμηνεία τους. Συνήθως αναγράφονται κωδικοί αριθμοί αλλά και άλλες χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Το κανονικό μέγεθος της ετικέτας είναι A6 (ISO standard, 105mm x 148mm), αλλά αν οι πληροφορίες που περιέχονται είναι πολλές, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ετικέτα με ύψος μεγαλύτερο των 148mm.

Η ετικέτα χωρίζεται σε τρία τμήματα :

  • Το 1ο τμήμα (κορυφή) περιλαμβάνει την επωνυμία της εταιρείας, το λογότυπο ή οποιαδήποτε άλλη μη τυποποιημένη πληροφορία.

  • Το 2ο τμήμα (μέση) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα Logistics και το περιεχόμενό της, σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.

  • Το 3ο τμήμα (βάση) περιλαμβάνει τους γραμμωτούς κώδικες που αντιστοιχούν στις πληροφορίες του 2ου τμήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες μορφές/δομές που πρακτικά καλύπτουν όλες τις ανάγκες πληροφόρησης, όπως π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά της μονάδας (βάρος, αριθμός παραγγελίας, δ/νση παραλήπτη κλπ.). Δείγμα ετικέτας.

 

GS1 Θέσεις

Οι κωδικοί θέσεων GS1 - GLNs - χρησιμοποιούνται κυρίως στις EDI συναλλαγές για την αναγνώριση του αποστολέα ή του παραλήπτη ενός μηνύματος, γεγονός που σημαίνει ότι οι κωδικοί αυτοί διαφυλάσσονται σε βάσεις δεδομένων Η/Υ και επομένως δεν υφίσταται άμεση ανάγκη απεικόνισής τους υπό τη μορφή barcode. Εν τούτοις υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο GS1 κωδικός μιας θέσης χρειάζεται να αναγραφεί με ένα barcode. Η ανάγκη αναγραφής ενός GS1 Κωδικού Θέσης - GLN - υπάρχει συνήθως στις εξής περιπτώσεις:

  • Επάνω στη Θέση αυτή καθ' εαυτή, εφ' όσον πρόκειται για Φυσική Θέση (π.χ. ένα συγκεκριμένο ράφι μιας Αποθήκης)

  • Σε μια Μονάδα Logistics, με την ίδια λογική που αναγράφουμε τη διεύθυνση επάνω σ' έναν ταχυδρομικό φάκελλο. Η περίπτωση αυτή είναι και η συνηθέστερη.

Οι GS1 κωδικοί αριθμοί θέσης απεικονίζονται με τη μορφή barcode χρησιμοποιώντας τη συμβολογία GS1-128, με τους κατάλληλους Δείκτες Εφαρμογής:

§Δ.Ε. (410) "Ship to - Deliver to"

ο οποίος καθορίζει τον GS1 κωδικό θέσης του παραλήπτη μιας μονάδας Logistics.

§Δ.Ε. (411) "Bill to - Invoice to"

ο οποίος καθορίζει τον GS1 κωδικό θέσης του τιμολογούμενου.

§Δ.Ε. (412) "Purchased from"

ο οποίος καθορίζει τον GS1 κωδικό θέσης του προμηθευτή των προϊόντων που περιέχονται στη συγκεκριμένη Μονάδα Logistics.

Δ.Ε. (413) "Ship for - Deliver for - Forward for"

ο οποίος αποδίδεται από τον ενδιάμεσο παραλήπτη μιας μονάδας Logistics προκειμένου να καθορίσει τον GS1 Κωδικό Θέσης του τελικού παραλήπτη.

Δ.Ε. (414) "Physical Location"

ο οποίος καθορίζει τον GS1 κωδικό θέσης μιας συγκεκριμένης φυσικής τοποθεσίας.

 

§Δ.Ε. (415) "Invoicing Party"

ο οποίος καθορίζει τον GS1 Κωδικό Θέσης του τιμολογούντος και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις κωδικοποίησης εντύπων λογαριασμών.

 

 Αρχή σελίδας

 


 

 

 

 

                                                                                                                                                      Όροι χρήσης