Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

WMS ViewPoint

Εισαγωγή στο Soft1

Εγκατάσταση ERP

Πριν την εγκατάσταση WMS

Εισαγωγή στην ιχνηλασιμότητα

Κοινοτικός κανονισμός 178/2002

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

Κοινοτικός κανονισμός 178/2002

[Για την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ποτών]

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια όλες οι χώρες – μέλη της, έχουν θέσει τα τελευταία χρόνια σαν έναν από τους κεντρικούς τους στόχους τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Νέες νομοθεσίες και νέοι κανονισμοί έχουν ήδη εισαχθεί και συνεχίζουν να εισάγονται με σημαντικότερο το νέο κανονισμό για τα τρόφιμα (178/2002). Η Ε.Ε. θεσμοθέτησε μάλιστα την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA, European Food Safety Association), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Μια σημαντική καινοτομία του Ευρωπαϊκού κανονισμού 178/2002 είναι η πρόβλεψη για υποχρεωτική, από 1/1/2005, ύπαρξη και λειτουργία συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε κάθε επιχείρηση που ασχολείται με την παραγωγή, εισαγωγή από τρίτες χώρες, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των τροφίμων και των συναφών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 18 του κανονισμού 178/2002 αναφέρει τα εξής:             

  • Η Ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωμάτωση σ’ ένα τρόφιμο ή μια ζωοτροφή ή αναμένεται να ενσωματωθεί σε αυτά, διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής.

  • Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων  και ζωοτροφών είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προμηθευτεί ένα τρόφιμο, μια ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων ή οποιασδήποτε άλλη ουσία που προορίζεται για ενσωμάτωση σ’ ένα τρόφιμο ή σε μια ζωοτροφή ή αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί σε αυτά. Για τον σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν σύστημα και διαδικασίες, που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν.

  • Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων  και ζωοτροφών καθιερώνουν συστήματα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις οποίες προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν.

  • Τα τρόφιμα  ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην Ε.Ε. πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση ή σήμα αναγνώρισης, ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητά τους, μέσω κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων».

 

Το άρθρο 19 αναφέρεται στις απαιτήσεις σχετικά με θέματα απόσυρσης και ανάκλησης προϊόντων από την αγορά:
  • Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιμο που έχει εισαγάγει, παραγάγει, μεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείμει, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, ξεκινά αμέσως διαδικασίες για την απόσυρση του εν λόγω τροφίμου από την αγορά εφόσον το τρόφιμο απομακρύνθηκε από τον άμεσο έλεγχο αυτού του αρχικού υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές. Όταν το προϊόν ενδέχεται να έχει φθάσει στους καταναλωτές, ο υπεύθυνος ενημερώνει τους καταναλωτές με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια για τους λόγους της απόσυρσής του και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, ανακαλεί από τους καταναλωτές προϊόντα που τους έχει ήδη προμηθεύσει, όταν τα υπόλοιπα μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.

  • Ο υπεύθυνος μιας επιχείρησης τροφίμων, ο οποίος έχει την ευθύνη για δραστηριότητες λιανικού εμπορίου ή διανομής, με τις οποίες δεν επηρεάζεται η συσκευασία, η επισήμανση, η ασφάλεια ή η ακεραιότητα των τροφίμων, ξεκινά, εντός των ορίων των δραστηριοτήτων του, διαδικασίες για την απόσυρση από την αγορά προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίμων και προσπαθεί να συμβάλει στην ασφάλεια των τροφίμων μεταδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανίχνευση ενός τροφίμου και συνεργαζόμενος με τους παραγωγούς, μεταποιητές, παρασκευαστές ή/και τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τα μέτρα που αυτοί λαμβάνουν.

  • Ο υπεύθυνος μιας επιχείρησης τροφίμων ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές εάν κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιμο το οποίο διέθεσε στην αγορά ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου. Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να αποτρέψει τους κινδύνους για τον τελικό καταναλωτή, και δεν εμποδίζει ούτε αποθαρρύνει οποιοδήποτε πρόσωπο να συνεργαστεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη νομική πρακτική, με τις αρμόδιες αρχές, όταν τούτο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή, τη μείωση ή την εξάλειψη κινδύνου προερχόμενου από τρόφιμο.

  • Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή ή τη μείωση των κινδύνων που προκαλεί ένα τρόφιμο, το οποίο αυτοί προμηθεύουν ή έχουν προμηθεύσει.

 

Πέραν του 178/2002, βρίσκονται ήδη σε ισχύ και αρκετές ακόμα οδηγίες και κανονισμοί σχετικοί με τα καταναλωτικά προϊόντα. Μερικοί από αυτούς είναι η οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, ο κανονισμός 1760/2000/ΕΚ για την υποχρεωτική σήμανση και αναγνώριση του βοείου κρέατος, ο κανονισμός 1830/2003/Εκ για την Ιχνηλασιμότητα και επισήμανση Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών (G.M.O.), η οδηγία 92/59/ΕΟΚ για την υποχρεωτικά αναγραφή αριθμού παρτίδας (Lot No) στα προϊόντα κ.λ.π.

Αρχή σελίδας

 

 
 
 
 

Διαβάστε τον κοινοτικό κανονισμό 178/2002

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Όροι χρήσης