Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

WMS ViewPoint

Εισαγωγή στο Soft1

Πριν την εγκατάσταση WMS

Εισαγωγή στην ιχνηλασιμότητα

Κοινοτικός κανονισμός 178/2002

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

Πριν την εγκατάσταση WMS

 

Ένα WMS σύστημα διαχειρίζεται μέρος των διαδικασιών της αποθήκης αλληλεπιδρώντας με προσωπικό, εξοπλισμό, υλικά και δεδομένα. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα αυξημένη την επίδραση ενός WMS συστήματος στη συνολική λειτουργία της αποθήκης. Η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση ενός τέτοιου συστήματος συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό σχεδιασμό της αποθήκης. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει γίνει από τον ενδιαφερόμενο είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων. Μια γενική συμβουλή που αναφέρεται σε πολλά άρθρα για επιχειρησιακό λογισμικό μιλάει για τον κίνδυνο της διατύπωσης υπερβολικών απαιτήσεων. Ειδικά σε ένα σύνθετο έργο, όπως είναι η εισαγωγή ενός WMS, η προσδοκία του συστήματος που θα λύσει την πλειοψηφία των προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες επιτυχίας του έργου.

Προχωρώντας στην επιλογή της κατάλληλης λύσης υπάρχει πλήθος παραμέτρων που πρέπει να εξεταστούν. Ως βασικότερα κριτήρια επιλογής λογισμικού WMS καταγράφονται τα εξής:

  • Ευκολία χρήσης

  • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα

  • Εύρος λειτουργικότητας

  • Τεκμηρίωση και εκπαίδευση που θα παρέχει ο προμηθευτής

  • Δυνατότητα προσαρμογής

Εφόσον επιλεγεί η κατάλληλη λύση και ξεκινήσει το έργο εγκατάστασης, η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της διοίκησης, τη διαθεσιμότητα των βασικών χρηστών, τη σύνταξη και τήρηση εσωτερικού πλάνου του έργου, την εκπαίδευση όλων των τελικών χρηστών του συστήματος και φυσικά, την εκτενή δοκιμή του σε συνθήκες όμοιες με τις πραγματικές.

Για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση του στρατηγικού πλάνου απαιτείται αρχικά η καταγραφή πλήθους δεδομένων, δεδομένα τα οποία θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και στη μετέπειτα φάση εγκατάστασης του WMS. Η εργασία αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί από ομάδα στελεχών της εταιρείας με διαφορετικές ειδικότητες (π.χ. στελέχη διευθύνσεων αποθήκης, πληροφορικής και λογιστηρίου) και ίσως να υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Ενδεικτικά δεδομένα που απαιτούνται είναι τα ιστορικά στοιχεία πωλήσεων και υλικών, οι απαιτήσεις παραλαβών και αποστολών, οι απαιτήσεις αποθήκευσης και ενδοδιακίνησης, οι μονάδες μέτρησης των υλικών και τα υφιστάμενα λειτουργικά κόστη.

Η επεξεργασία των δεδομένων, με εργαλεία όπως η ανάλυση ABC, η οποία θα αναγνωρίσει τα ταχέως κινούμενα υλικά, θα επιτρέψει στα εμπλεκόμενα στελέχη να διαμορφώσουν εναλλακτικά σενάρια που πιθανόν να προβλέπουν αντικατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης και των μέσων διακίνησης ή και την αλλαγή της χωροταξίας της αποθήκης.

Εκτός της συγκέντρωσης των δεδομένων, είναι βασικό να υπάρξει καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών της αποθήκης που περιλαμβάνουν την παραλαβή, τη συλλογή και την αποστολή υλικών.

Έχοντας σχηματίσει εναλλακτικά στρατηγικά σενάρια για τη μελλοντική λειτουργία της αποθήκης μπορεί να επιλεχθεί, με χρήση οικονομοτεχνικών κριτηρίων, το πλέον συμφέρον για την επιχείρηση.

Οι επενδύσεις και τα έργα που θα προκύψουν από το νέο στρατηγικό σχέδιο της αποθήκης θα πρέπει να δρομολογηθούν ώστε να είναι διαθέσιμα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία επιχειρησιακής λειτουργίας του WMS.

Ανεξάρτητα από την έκταση των προτεινόμενων αλλαγών υπάρχουν ορισμένες ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες πριν από την εισαγωγή του WMS, όπως είναι η σήμανση των θέσεων αποθήκευσης, η εγκατάσταση τερματικών, η προμήθεια αναγνωστών Barcode, η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου κλπ.

Μια από τις βασικότερες συνιστώσες της προετοιμασίας είναι η διαμόρφωση των επιχειρησιακών διαδικασιών όπως αυτές θα εκτελούνται μετά την εγκατάσταση του WMS. Ένα λάθος που κάνουν συχνά οι εταιρείες είναι η ανάλυση των πρωτευουσών μόνο διαδικασιών ενώ τα προβλήματα συνήθως παρουσιάζονται σε εξαιρέσεις και διαδικασίες που εφαρμόζονται σπάνια.

Αναμφισβήτητα, η λειτουργικότητα του λογισμικού παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες, ωστόσο, αν ο σχεδιασμός πραγματοποιηθεί βασιζόμενος αποκλειστικά στις προδιαγραφές των συστημάτων, οι διαδικασίες κινδυνεύουν να υπεραπλουστευτούν εξαλείφοντας ένα πιθανό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης στον τομέα αυτόν.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι σύνθετες διαδικασίες εμπεριέχουν περισσότερες μεταβλητές και απαιτούν περαιτέρω παραμετροποίηση και τροποποίηση του λογισμικού, γεγονός που σημαίνει αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης προβλημάτων κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση, η αναλυτική τεκμηρίωση και η αυστηρή τυποποίηση των διαδικασιών της αποθήκης μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη κατά τη μετέπειτα φάση εισαγωγής του WMS.

Τέλος, δεδομένου ότι τα WMS είναι συστήματα που επεξεργάζονται πλήθος πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, η εξάρτησή τους από την ποιότητα των πληροφοριών είναι σημαντικότατη.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται εισάγονται είτε από τους χρήστες μέσω πληκτρολογίου είτε με αναγνώστες Barcode και RFID, είτε αντλούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν στην επιχείρηση, όπως είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP: Enterprise Resource Planning).

Η αναγνώριση των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του WMS είναι κρίσιμη καθώς η διασύνδεση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί πάντα ένα σύνθετο έργο. Στο σημείο αυτό μπορεί να προκύψουν ανάγκες τροποποίησης των υπολοίπων συστημάτων ώστε να αποθηκεύουν πληροφορίες που απαιτούνται από το WMS.

 

Αρχή σελίδας

 

 
 
 
 
 
 

Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης

 

Αναμενόμενα οφέλη

 

Καθορισμός νέων διαδικασιών

 

Στήριξη διοίκησης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Όροι χρήσης